GROUP A bouwt part V

Wednesday 04 Sep '13

4 projects under construction | September 2013.

From top to bottom:
- Hotel Brooklyn NDSM Amsterdam
- Hoofdloods NDSM Amsterdam
- Herbestemming Nieuwe Kerk Zierikzee
- Hoofdkantoor TenneT Arnhem

GROUP A bouwt part V | september 2013