GROUP A bouwt part I

Monday 25 Mar '13

3 projects of GROUP A under construction March 2013:

- NDSM Hotel Brooklyn Amsterdam
- Cultureel Educatief Centrum Het Luchtruim de Bilt
- Headquarters TenneT Arnhem